ki*fai-tor Selek wuh*wak
Shiyau thol'es k'thorai ri k'ahm
Очень успокаивает, кстати